..ANKLE STRAPPED heels on STRIPPED SHIRTS..

..ANKLE STRAPPED heels on STRIPPED SHIRTS..

 

..SNEAKERS, cropped BLAZERS and JEANS..

..SNEAKERS, cropped BLAZERS and JEANS..
                              ..SNEAKERS, cropped BLAZERS and JEANS.. by behindmystunnas
                                  

..BLACK & BLUE – #breakingtherule..

..BLACK & BLUE - #breakingtherule..